Ιούλ 2020
10
Νέα

Σχέδιο δράσης της HELLAGRO Α.Ε. για την προστασία του περιβάλλοντος

News1

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης της HELLAGRO A.E. για Αειφόρο Ανάπτυξη, η εταιρεία σύνηψε πρόσφατα συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) προκειμένου τη συλλογή και τη σωστή αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων της.

Η ΕΕΑΑ, σε συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμβάλλει στη συστηματική συλλογή και την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών στη χώρα μας, με σκοπό την επίτευξη της ανακύκλωσης των μέγιστων δυνατών ποσοτήτων συσκευασίας, σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η κοινωνική προσφορά είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής ηθικής της HELLAGRO A.E. και, μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής της για Αειφόρο Ανάπτυξη, υποστηρίζει τις τοπικές κοινωνίες μέσα από το συνολικό αποτύπωμα των ενεργειών της, περιλαμβανομένου και της συνεργασίας της με την ΕΕΑΑ.

Τα απόβλητα επηρεάζουν το οικοσύστημα και κατ’ επέκταση την υγεία και την ποιότητα ζωής όλων μας. Σκοπός της εταιρίας είναι να υποστηρίξει κάθε ενέργεια που αφορά στη δημιουργία σωστών υποδομών για την αποκομιδή, τον διαχωρισμό και την ανακύκλωση περιορίζοντας σημαντικά την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και επενδύοντας σε ένα μέλλον που διασφαλίζει την υγεία όλων μας.