Αρχική Εταιρία Πολιτική Ποιότητας


Διασφάλιση ποιότητας, εφαρμογή προτύπων ISO.

Πολιτική Ποιότητας

Όλα τα προϊόντα της HELLAGRO A.E. συμμορφώνονται στις απαιτήσεις της σχετικής Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ιχνηλασιμότητας και μετανάστευσης ουσιών, και είναι ασφαλή για τους καταναλωτές.

Ειδικότερα, τα υλικά που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο για την απουσία βαρέων μετάλλων και επιβλαβών χημικών.

Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου της HELLAGRO A.E., ακολουθώντας τα πρότυπα με τα οποία είναι πιστοποιημένο, διενεργεί ελέγχους σε όλες τις παρτίδες υλικών που παραλαμβάνονται, καθώς και στα προϊόντα που πρόκειται να παραδοθούν.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας, η HELLAGRO Α.Ε. εφαρμόζει τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2018 της ΤÜV AUSTRIA.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EN ISO 9001: 2015
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EN ISO 22000: 2018
Πολιτική Ποιότητας
Μετάβαση στο περιεχόμενο