...
Αρχική Πολιτική για τα cookies

Πολιτική για τα cookies

Πολιτική για τα cookies

Η ιστοσελίδα www.hellagro.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα») χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύσει πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Η παρούσα πολιτική χρήσης εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα cookies. Με την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε τη χρήση cookies στον υπολογιστή σας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies από την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε είτε να προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις (όπως παρατίθενται κατωτέρω) ή να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο διακομιστής ιστού – web server) αποκθκεφει στον υπολογιστή ενός χριςτθ, χωρίς να λαμβάνουν γνώςθ οποιουδήποτε εγγράφου ι αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies περιέχουν κάποιες πληροφορίες, όπως το όνομα μιας ιστοσελίδας και ορισμένα ψηφία και αριθμούς. Κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται σε μια ιστοσελίδα, θ τελευταία ανακτά τισ εν λόγω πλθροφορίεσ και προςφζρει ςτο χριςτθ ςχετικζσ με αυτζσ υπθρεςίεσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα τζτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμηςεισ του χριςτθ ςε μια ιςτοςελίδα, όπωσ αυτζσ δθλώνονται από τισ επιλογζσ που κάνει ο χριςτθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα (π.χ. επιλογι ςυγκεκριμζνων «κουμπιών», αναηθτιςεων, διαφημίσεων, κλπ.).

Τι cookies χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα;

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να διευκολύνει την πλοήγηση του χρήστη σε αυτήν και να παρέχει μια μοναδική εμπειρία περιήγησης στο χρήστη. Τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες:

(α) Cookies λειτουργικότητας

Τα cookies αυτά βελτιώνουν τθ λειτουργικότητα τθσ Ιςτοςελίδασ προκειμζνου να προςφζρει μια καλφτερθ εμπειρία πλοιγθςθσ ςτο χριςτθ. Ειδικότερα, τα εν λόγω cookies επιτρζπουν ςτθν Ιςτοςελίδα να ανακτά ι να ςυλλζγει τισ επιλογζσ και προτιμιςεισ του χριςτθ, όπωσ το ςχολιαςμό ι τθ βακμολογία ενόσ άρκρου ι άλλων υπθρεςιών που παρζχονται μζςω τθσ Ιςτοςελίδασ. Μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν για τθν παροχι υπθρεςιών που ζχουν ςχζςθ με τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (sharing, commenting, like), και ειδικότερα για να «κυμάται» θ Ιςτοςελίδα τα “Youtube videos” που είδε ι/και πρότεινε ο χριςτθσ.

(β) Cookies για τα μζτρθςθ επιδόσεων της Ιστοσελίδας.

Tα cookies αυτά χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυλλογι ανώνυμων ςτατιςτικών δεδομζνων μζςω των οποίων κακορίηονται οι περιοχζσ τθσ Ιςτοςελίδασ οι οποίεσ είναι χριςιμεσ ι δθμοφιλείσ, ι για ςτατιςτικοφσ λόγουσ προκειμζνου να βελτιώνεται θ δομι και το περιεχόμενό τθσ Ιςτοςελίδασ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των χρθςτών.

Οι πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται από τα cookies ανωτζρω, δεν πωλοφνται οφτε αποκαλφπτονται ςε τρίτουσ, εκτόσ εάν απαιτείται από το νόμο.

Πως μπορώ να αναθεωρήσω τις ρυθμίσεις περί λειτουργίας cookies στο browser;

Ενδέχεται ορισμένοι χρήστες να μη συμφωνούν με την αποθήκευση των πληροφοριών που συλλέγονται από τα cookies στον υπολογιστή τους. Κάθε φυλλομετρητής ιστοσελίδων (web browser) παρέχει σαφείς οδηγίες περί πολιτικής χρήσης των cookies.

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του web browser σας έτσι ώστε να προειδοποιείστε όταν αποστέλλονται cookies, να απενεργοποιείτε όλα ή μερικά από τα cookies που χρησιμοποιεί η Iςτοςελίδα ή και να διαγράφετε cookies που έχουν ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

Οι περισσότερες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας λειτουργούν χωρίς τη χρήση cookies. Ωστόσο, εάν απενεργοποιείτε τα cookies, δεν θα έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας.

Ακολοφκωσ παρατίκενται παραπομπές των βασικότερων web browser οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες εκδόσεις.

Συνίσταται να ανατρέχετε στην επίσημη βιβλιογραφία των κατασκευαστριών εταιρειών για την πιο επίκαιρή πληροφόρηση.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Mozilla firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Για τους web browsers άλλων κατασκευαστριών εταιρειών παρακαλείστε να ανατρέξετε στις επίσημες βιβλιογραφίες τους.

 

Πολιτική για τα cookies
Μετάβαση στο περιεχόμενο