Начало За Нас Корпоративна Социална Отговорност

Отговорност към човека, обществото, нашата планета.

Корпоративна Социална Отговорност

Още от самото си създаване HELLAGRO АД, осъзнава социалната си роля и предлага на потребителите безопасни, надеждни и качествени продукти.

Поради естеството на работата и присъствието си в един важен отрасъл, какъвто са опаковъчните материали – основно на хранителни, но и на земеделски продукти – HELLAGRO АД от самото начало се ориентира към постоянното развитие, осъвременяване, подобряване на предприемаческата и работната среда, към развитието на нови работни места, към повишаването на стандарта на живот и като цяло към издигането на обществото.

Поради това прилагаме редица действия, насочени към устойчиво развитие просперитет.

А именно:

ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

  • Избягване на ненужното разхищение на хартия
  • Рециклиране на хартия, пластмаса, стъкло и батерии
  • Сътрудничество с Гръцката компания за рециклиране (EEAA) с цел събирането и правилното оползотворяване на отпадъците от опаковки

ЗА ОБЩЕСТВОТО

  • Дарения на хранителни стоки за социално слаби, на доброволчески групи, организации с нестопанска цел и на силите на реда
  • Спонсорство и сътрудничество с образователни институции и други организации
  • Участие в мероприятия с благотворителна цел
  • Подкрепа на социално уязвими групи и социални програми
  • Кръводарение
Корпоративна Социална Отговорност
Skip to content